Programmamanager mobiliteitsstudies en -verkenningen

Alle wegen leiden naar Utrecht. Als programmamanager voor onze mobiliteitsstudies en -verkenningen, zorg jij er samen met je team voor dat de provinciale wegen veilig en bereikbaar blijven. Zo draag je bij aan een provincie waar het fijn wonen, werken en leven is.

-

Wie zijn wij

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Mobiliteit

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Expertiseteam 2

In dit team houden ongeveer 30 collega’s zich bezig met deze strategische bereikbaarheidsopgave binnen de provincie Utrecht, waarbij we samen met onze partners werken aan een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid. We zijn betrokken bij de trajectstudies voor rijkswegen en voeren studies en verkenningen uit voor onze provinciale wegen. Daarnaast participeren we in samenwerkingsprogramma’s met Rijk en gemeenten. De uitvoeringsprogramma’s fiets, goederenvervoer en kwaliteit van de leefomgeving vallen ook onder dit team. Binnen het team kijken we op een positieve manier naar wat we doen, wat we kunnen en verdelen we het werk in overleg. Dit draagt bij aan een prettige werksfeer.

In het programma provinciale wegen staan alle activiteiten die de provincie uitvoert voor een goede en veilige doorstroming op en het goed beheren en onderhouden van de provinciale wegen. Er zijn voor dit programma drie opdrachtnemers die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke aansturing van de projectleiders: één voor het beheer en onderhoud, één voor de uitvoering van de provinciale wegenprojecten en één voor de verkenningen en trajectstudies. Voor deze laatste rol zoeken we nu een resultaatgerichte programmamanager.

Wat ga je doen

Jij initieert studies naar provinciale wegen in de provincie Utrecht en bewaakt de voortgang hiervan. Denk aan studies naar structurele knelpunten in verkeersaders, de aansluiting op een nieuwbouwwijk of de veiligheid op een fietspad dat langs een provinciale weg loopt. Allereerst formuleer je de exacte opdracht waarmee je een projectleider op pad stuurt. Soms is dat snel helder, bijvoorbeeld wanneer het om onderhoud gaat. Maar vaak gaat het om complexe en langdurige projecten als doorstromingsknelpunten, verkeersveiligheid of een herinrichting om de geluidsoverlast te verminderen die omwonenden ervaren.

De aansluiting van Baarn op de A1, de verbreding van de Rijnbrug in Rhenen, de N201 Amstelhoek-Vreeland of de N210 bij IJsselstein. Projectleiders en verkeerskundigen die werken aan deze voorbeelden kunnen rekenen op jouw programmatische aansturing. Je stuurt op inhoud, werkprocessen en houdt regelmatig voortgangsgesprekken. Maar ook ad hoc vragen komen bij jou terecht. Zo kan een dodelijk ongeval bijvoorbeeld aanleiding zijn voor maatregelen op de korte termijn. Of een gedeputeerde vraagt informatie over een bepaalde verkeerssituatie. En wat dacht je van de stikstofproblematiek? Ook die heeft invloed op lopende projecten. Jij stelt prioriteiten op programmaniveau samen met de andere programmamanagers en de ambtelijk opdrachtgever.

Overleg heb je niet alleen met de ongeveer zeven projectleiders en beleidsmedewerkers. Het komt ook voor dat je aan tafel zit met gemeentes, statenleden of bewonersgroepen. Wat jouw werk extra bijzonder maakt: jij weet op den duur precies wat er allemaal speelt op het gebied van mobiliteit in Utrecht en hebt directe invloed op hoe de provinciale wegen van de toekomst eruitzien.

In de rol van opdrachtgever houd je je in ieder geval bezig met:

 • Het sturen op gestelde beleidsdoelen, zowel inhoudelijk (eind- en tussenresultaten) als beheersmatig (conform de basisvereisten van projectmatig werken).
 • De opdrachtverlening aan de projectleiders.
 • Het bewaken van de voortgang van alle studieprojecten. De programmamanager is voor elke opdracht verantwoordelijk voor het daarin beschreven resultaat binnen de daarvoor beschikbare middelen en binnen de beschikbare tijd.
 • Het actief sturen op proces en voortgang (financiën en inhoudelijk) en waar nodig escaleren in de richting van de ambtelijk opdrachtgever, managementteam en bestuurlijk opdrachtgever.
 • Het voeren van frequente voortgangsoverleggen en tussentijdse gesprekken.
 • Je bent vraagbaak voor beleidsmedewerkers en projectleiders bij inhoudelijke knelpunten en dilemma’s bij tegengestelde belangen en doelstellingen.
 • De overdracht van de studieprojecten naar de programmamanager uitvoering.
 • Het ophalen van studies vooruitlopen op beheer en onderhoud bij de programmamanager beheer en onderhoud.
 • Het ophalen van en rekening houden met in- en externe signalen en innovaties die van invloed kunnen zijn op de studies. Je volgt daartoe o.a. relevante berichtgeving in de media en houdt de portefeuille-overleggen en de vergaderingen van GS, de commissie M&M en PS bij.
 • Je vertaalt signalen en (gewijzigde) bestuurlijke inzichten naar het inhoudelijke programma en bespreekt deze met de desbetreffende projectleider(s).


Wat verwachten wij

Jij zegt wat je doet en doet wat je zegt. Als deskundig programmamanager weet je hoe je op een efficiënte manier een programma aanstuurt en voel je je comfortabel in een omgeving waarin je te maken hebt met politieke en bestuurlijke invloed. Over de balans tussen zakelijk zijn en het centraal stellen van de mens houd jij de controle. Je stuurt op de voortgang van studies en bent sterk in belangen afwegen en keuzes maken. Je stuurt op het creëren van draagvlak voor oplossingen zonder uit de tijd te gaan lopen. Ook weet je als leidinggevende per situatie in te schatten hoe je mensen verder helpt in de ontwikkeling van het lopende project, van henzelf, en hoe je hen met elkaar verbindt.

Functie-eisen

 • Een wo- of hbo-diploma.
 • Kennis van verkeerskunde, mobiliteitsbeleid, project- en procesmatig werken en omgevingsmanagement.
 • Minimaal 3 jaar ervaring als programmamanager.
 • Minimaal 5 jaar met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, zoals de Rijksoverheid, provincie of een gemeente.

Functiewensen

Persoonlijke eigenschappen

 • Transparant handelen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
 • Verbindend tussen beleid en realisatie.
 • Resultaatgericht.
 • Omgevingsgericht en -sensitief en ontwikkelingen en innovaties van buiten kunnen vertalen naar de interne organisatie c.q. manier van werken.
 • Belangen in beeld brengen en afwegen, ook al wijkt het af van vastgestelde processen en protocollen.
 • Draagvlak kunnen creëren om (maatwerk) oplossingen te implementeren.
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit.


Vaardigheden

 • Communicatief vaardig, zowel verbaal als schriftelijk, en op verschillende niveaus: met bestuurders, directeuren/managers, projectleiders, beleidsmakers, adviseurs, uitvoerders, omwonenden.
 • Meedenken en participeren in domein overstijgende werkprocessen en deze op basis van de eigen ervaringen binnen het programma zo nodig aangepast krijgen.
 • Om kunnen gaan met gewijzigde bestuurlijke inzichten en standpunten en de consequenties daarvan vanuit de strategie goed en tijdig terug kunnen vertalen naar het inhoudelijke programma.


Kennis

 • In het (strategische) provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen.
 • In het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • Werkprocessen binnen het team, binnen het domein en binnen de organisatie.


Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Wat bieden wij

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen - vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel op een werkplek die op jou is ingericht.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • Een salaris van maximaal € 6.199,32,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 13).
 • Een Individueel Keuzebudget van 22,37% boven op je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd.
 • Een ruime atv-regeling
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget.


Geïnteresseerd in deze vacature?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Karin Hengeveld, teamleider ET2, via telefoonnummer: (06) 51515361.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Amina Lahrouchi, adviseur werving & selectie, via telefoonnummer: (06) 25735980 of e-mailadres:
matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Kijk voor meer informatie over werken bij onze organisatie op
werkenbij.provincie-utrecht.nl/werken-bij.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 11 januari 2020 via het
online sollicitatieformulier.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Solliciteren kan van 18 december 2020 t/m 10 januari 2021. Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via intranet.
Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een verklaring omtrent gedrag (vog). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 • Organisatie:
  Provincie Utrecht
 • Locatie:
  Utrecht
 • Opleidingsniveau:
  HBO
 • Dienstverband:
  Vast
 • Uren:
  32-40
 • Meer informatie:
  Solliciteren