De fiets in de Tweede Kamer: De aandacht is er

dinsdag 4 december 2018
timer 3 min
Afgelopen donderdag debatteerde de Tweede Kamer de hele dag over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Tijdens deze lange vergadering gaat het altijd vooral om heel concrete projecten op weg, water en spoor. Donderdag ging het ook over rekeningrijden als oplossing voor fileproblematiek en klimaat.

Auteur: Wim Bot, De Fietsersbond

Dit jaar was er veel aandacht voor de fiets, mede door het Manifest Fiets en de discussies rond het Klimaatakkoord. De VVD vroeg meer aandacht en geld voor verkeersveiligheid. GroenLinks drong aan op het maken van een lijst met fietsprojecten waarvoor nog onvoldoende middelen zijn en wil daar geld uit overprogrammering van andere projecten voor inzetten. GroenLinks vroeg ook aandacht voor het tweede veer bij de Velsertunnel, van belang voor huidige fietsers en die op de doorfietsroute in aanleg. De PvdA vroeg om een paar tandjes erbij voor het fietsbeleid.

De Partij voor de Dieren wil een verschuiving van auto naar fiets en ov en daarbij klimaat en gezondheid leidend maken. De SP wil een soortgeljike verschuiving. D66 bepleitte meer snelfietspaden en bredere fietspaden. De ChristenUnie pleitte voor een duidelijke plek voor de fiets in de systematiek van de investeringen. 

Fiets heeft belangrijke rol

In haar beantwoording benadrukte staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) dat de fiets een belangrijke rol speelt bij alle verstedelijkingsopgaven, zoals die bij de Binckhorst in Den Haag. In het Mobiliteitsfonds, dat er gaat komen als opvolger van het huidige Infrastructuurfonds, is er plaats voor de fiets naast andere modaliteiten. Zij gaf aan dat er een lijst is met fietsprojecten, maar dat bij vrijval van middelen deze niet automatisch naar de fiets kunnen gaan.

Een motie van GroenLinks over de vrijval van middelen en investeren in de fiets werd om bovengenoemde reden ontraden door de staatssecretaris. Een motie van de PvdA voor het intensiveren van het fietsbeleid werd aangehouden, omdat de staatssecretaris werkt aan een Fietsagenda 2.0. Een motie van de ChristenUnie om proeftuinen voor het Mobiliteitsfonds te gebruiken voor slimme en duurzame mobiliteit komt in stemming, de regering heeft geen bezwaar tegen de inhoud. Over de moties zal dinsdag 4 december worden gestemd.

Geen apart fietsprogramma

Het pleidooi in het Manifest Fiets voor een apart fietsprogramma in het MIRT heeft het niet gehaald. Het voorstel van GroenLinks gaat een eind in die richting, maar zal waarschijnlijk geen meerderheid halen. Positief is wel dat de fiets steeds nadrukkelijker in beeld komt, vooral ook in relatie tot verstedelijking, gezondheid en klimaat. In de afspraken die het Rijk met de regio's heeft gemaakt is dat hier en daar ook al terug te zien, maar het lijkt erop dat dit in de komende jaren meer vorm zal kunnen krijgen.