Grip op de toekomst met laadpaaldata

maandag 2 september 2019
timer 4 min
Milieubewust. Ecologisch. Groen. Duurzaam. We kunnen er niet meer omheen. Logisch, klimaatdoelstellingen staan wereldwijd hoog op de politieke agenda. Ook binnen ons vakgebied is duurzaamheid aan een opmars bezig; kijk bijvoorbeeld naar elektrisch rijden. Verschillende maatregelen zorgen ervoor dat de verkoopcijfers van volledig elektrische voertuigen (EV's) flink in de lift zitten.

Door: Michael Fousert (Monit)

Hiermee lijkt elektrisch rijden een zonnige toekomst tegemoet te gaan en zullen door fossiele brandstoffen aangedreven vervoermiddelen langzaam maar zeker uit het straatbeeld worden verdreven. Deze ontwikkelingen brengen echter een aantal vragen met zich mee.

Laadgedrag

Een logisch gevolg van een toename van EV’s is een steeds grotere behoefte aan laadpunten. Of niet? Als de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zich doorzetten, hoeven auto’s waarschijnlijk steeds minder vaak aan de lader. De actieradius wordt groter en de snelheid waarmee kan worden geladen neemt toe. Tegenwoordig wordt van een actieradius van 400 kilometer of meer niet meer opgekeken. Hiermee kun je een behoorlijk eind rijden zonder tussentijds te hoeven laden. Met deze ontwikkelingen is de verwachting dat ook het laadgedrag verandert: meer thuis of onderweg en minder op de bestemming.

Behoefte

Deze veranderingen betekenen voor exploitanten en eigenaren van parkeerplaatsen (overheden, bedrijven, exploitanten van parkeer¬garages) dat zij een onzekere tijd in (zijn ge)gaan. Als exploitant wil je natuurlijk in de behoeften van parkeerders voorzien en je wellicht onderscheiden met de service die je elektrische rijders biedt. Tegelijkertijd is investeren in laadinfrastructuur kostbaar en lastig rendabel te exploiteren. Zeker wanneer de laadinfrastructuur ‘op de groei’ is aangelegd en/of inefficiënt wordt gebruikt.
Hoe kun je dan toch zo goed mogelijk inschatten hoeveel laadpunten er nodig zijn en op welk moment ze nodig zijn? En waar plaats je ze? Hoeveel restruimte is er in de huidige stroomvoorziening beschikbaar en hoeveel extra capaciteit leg je aan wanneer uitgebreid moet worden? Is de netbeheerder berekend op de afname van dusdanig grote hoeveelheden aan elektriciteit?

Bottomline: Je wilt dat de laadvoorzieningen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de businesscase zo gunstig mogelijk wordt.

Data

Weloverwogen keuzes kunnen het beste worden gemaakt als deze zijn gebaseerd op feitelijke gegevens. Tussen verschillende locaties kunnen tenslotte grote verschillen bestaan. Het objectief beantwoorden van laadpaalvragen is maar op één manier mogelijk: door data uit het eigen parkeerareaal te verzamelen, te ordenen en te monitoren. Alleen door het juiste gebruik van data, ontstaat informatie die bruikbare inzichten geeft. Belangrijke vragen die hiermee kunnen worden beantwoord zijn:

  • Hoe vaak worden de laadpalen gebruikt? Wat is het aantal transacties?
  • Hoe worden de laadpalen gebruikt? Zijn het korte laadsessies of blijven gebruikers juist lang? En wordt ook echt geladen of zijn er veel laadpaalklevers die lang parkeren, maar weinig kWh laden?
  • Wat is de gelijktijdige bezetting? Zijn de laadpalen vaak allemaal gelijktijdig bezet en zijn er meer nodig?

Laadpaalklever

Monitoren en analyseren maken het onder meer mogelijk het relatief nieuwe probleem van de zogeheten ‘laadpaalklever’ te tackelen. Er kan namelijk precies worden bepaald of en welke laadpalen onnodig lang worden bezet en door wie. Hieruit kan worden afgeleid of het van belang is het parkeerbeleid met betrekking tot elektrisch laden aan te passen.

Norm

De beschikbare gegevens kunnen helpen bij het bepalen van het profiel van gebruikers en daarmee het aantal en het type laadpalen (mag de auto ’s nachts langzaam worden opgeladen of moet er voldoende capaciteit beschikbaar zijn voor korte laadsessies van bezoekers). Dit geeft houvast bij zowel bestaande situaties als nieuwbouwprojecten om te kunnen bepalen hoeveel laadpalen nodig zijn en van welk type. Door het gebruik van data kan bijvoorbeeld een norm worden vastgesteld die nodig is voor het aantal laadpalen per woning.

Grip

Door te monitoren kan het gebruik in de actuele situatie worden beoordeeld, maar kun je ook snel concluderen wat er in het gebruik van laadpalen verandert als ontwikkelingen plaatsvinden. Goed geordende data is daarbij onmisbaar.

De toekomst van elektrisch rijden vraagt om slim en doordacht handelen gebaseerd op inzicht in het gebruik van laadvoorzieningen. Laadpaaldata en monitoring is hierbij onmisbaar. Zo loop je niet achter de feiten aan, niet te hard op de zaken vooruit, maar kunnen ontwikkelingen goed in de gaten worden gehouden en houd je grip op de toekomst.

Michael Fousert is werkzaam als data-analist bij Monit.