Visie op parkeren!

dinsdag 8 november 2022

Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om bouwen van woningen en stedelijke bereikbaarheid. De beschikbare ruimte is schaars en de wensen zijn groot als het gaat om vergroenen, leefbaarheid en minder CO2 uitstoot. Dit vergt een integrale aanpak en een visie op parkeren. Daarbij zijn zowel gemeenten, regio’s, provincies en andere stakeholders bij betrokken.

Het kennisnetwerk parkeren – CROW, SHPV, Vexpan en GNMI –heeft 5 thema’s gedefinieerd, waarbinnen verschillende vragen spelen, om zo bij te dragen aan actuele doelen. De grote vraag daarbij is natuurlijk: Hoe dan? De samenwerkende partijen hebben de intentie uitgesproken om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de doelstelling zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Het kennisnetwerk heeft de afgelopen tijd verschillende bijeenkomsten georganiseerd en zal dat ook de komende maanden en jaren blijven doen. Zo blijven we in gesprek de professionals rond parkeren in gemeen- ten, provincies, adviesorganisaties en onderwijs.

We kunnen de beschikbare ruimte maar 1 keer goed benutten. Zonder deze gesprek- ken en het bespreken van de goede en minder goede voorbeelden gaan we het niet zonder meer redden.

We moeten er voor zorgen alle data die op veel plekken al aanwezig is op de juiste manier beschikbaar komt. De marktpartij- en moeten aanhaken, de hiaten in kennis moeten in beeld blijven en worden uitgewerkt.

Thema 1: Aanbod duurzaam vervoer en mobiliteit
Doel: Bevorderen gebruik duurzaam vervoer en mobiliteit

Thema 2: Duurzame infrastructuur
Doel: gemeenten ondersteunen bij ontwikkeling en ontsluiting van: • zero emissie zones
• hubs (energie en mobiliteit)- laadinfrastructuur

Thema 3: Ruimtelijke ontwikkeling
Doel: gemeenten ondersteunen bij de transitie
• van straat naar of street
• de ontwikkeling naar verblijven
• van parkeren, laden/lossen in binnenstad naar hubs

Thema 4: Data gestuurd beleid en informatie Doel: betrouwbare en bruikbare (open) data
• betrouwbare en volledig data ecosysteem
- volwassen data-aanbod en gebruik stimuleren

Thema 5: De gebruiker centraal
Doel: Gebruiker stimuleren
• duidelijke, gebruiksvriendelijke en uniforme toepassingen

Het kennisnetwerk parkeren zal met haar actieprogramma parkeren haar schouders eronder zetten. U kunt in contact komen met het kennisnetwerk door een mail te sturen naar Ronald van der Weerd, secretaris van het kennisnetwerk. (Ronald.vanderweerd@crow.nl)