Vereniging Deltametropool

netwerk voor metropolitane ontwikkeling
De Vereniging Deltametropool draagt als onafhankelijke vereniging van overheden, maatschappelijke partijen, bedrijfsleven en individuen actief bij aan de Nederlandse metropolitane ontwikkeling, op meerdere schaalniveaus. Wij zijn ervan overtuigd dat metropolen bijdragen aan meer welvaart, duurzame ontwikkeling, bloeiende wetenschap en cultuur. De vereniging functioneert als platform voor het maatschappelijk debat en als laboratorium voor ontwerpend onderzoek voor verkenning van mobiliteit, landschap en programma van de metropool. Veel meer dan een eeuw geleden maken de steden in de Maas-Rijn-Schelde delta nu deel uit van een stedelijk netwerk - een agglomeratie zonder duidelijke grenzen die door de gebundelde kracht en onderlinge verbindingen succesvol en concurrerend kan zijn in Europa. Op deze schaal is Nederland in zijn geheel een dichtbevolkt land, dan wel een dunbevolkte stad, met alle kwaliteiten en problemen van dien. Deze context biedt een uniek uitgangspunt voor gemeenten, provincies, vervoersbedrijven, waterschappen en andere actoren in de stedelijke ontwikkeling van Nederland. Vereniging Deltametropool zoekt door middel van langlopende onderzoeksthema's en toegespitste projecten naar nieuwe toekomstperspectieven en samenwerkingsverbanden die van dit gegeven gebruik maken. De vereniging heeft zich sinds de oprichting in 1998 bewezen als kenniscentrum van metropolitane ontwikkeling, brug tussen wetenschap en praktijk, en als instrument voor internationale spiegeling. Onze expertise ligt op onder andere deze gebieden: 1) Integrale benadering van mobiliteit en ruimte, onder andere door ontwerpend onderzoek (Maak Plaats!) en ontwikkeling van een planning support tool voor Transit-Oriented Development (SprintStad). Opgaven: knooppuntontwikkeling en multimodale bereikbaarheid. 2) Metropolitaan landschap - de verstedelijkte delta is niet los te zien van de wateropgave en agrarische ontwikkeling in het hart van de metropool, zoals het veenweidegebied. Opgaven: versterking van groen-blauwe diensten en benutting van het landschap als vestigingsfactor. 3) Programma van de metropool - wat zijn de manieren om metropoolregio's tot ontwikkeling te brengen, wat kunnen we leren uit buitenlandse cases? Opgaven: metropolitane strategie, flagship developments, innovatie- en cultuurclusters.

Social Media

Youtube

Thema's

Bezoekadres

Postbus 600 Rotterdam.

Postadres

Postbus 600
3000 AP Rotterdam
Nederland