Momentum voor SPV2030

dinsdag 15 november 2022

Namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt Antea Group gemeenten in Nederland bij het opstellen van risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s verkeersveiligheid. Deze ondersteuning is in navolging op een eerder traject uit 2019. “Uit analyse bleek dat met name de kleinere gemeenten nog ondersteuning kunnen gebruiken”, vertelt Johannes Hus, senior-adviseur bij Antea Group. “De ondersteuning die we bieden, vloeit voort uit de afspraken uit het Startakkoord SPV2030.”

 

Kleinere gemeenten hebben doorgaans minder capaciteit en leven daardoor nood- gedwongen vaak in de waan van de dag. “Het ministerie wil gemeenten graag stimuleren tot het opstellen van risicoanalyses, om op die manier een bijdrage te leveren aan de doelstelling tot halvering van het aantal ongevallen in 2030 en nul verkeers- doden in 2050.”

“Iedere wegbeheerder, ook kleine gemeenten, moet hier aan bijdragen”, vertelt Johannes. “Er is bij kleinere gemeenten soms nog onbekendheid met het SPV en met risicogestuurd werken. De ondersteuning die wij bieden is gericht op het inhoudelijk en organisatorisch inbedden van het risicogestuurde werken in de gemeentelijke organisatie. En inmiddels zijn we met ruim 60 gemeenten in contact.”

Een dag ondersteuning

“We bieden de gemeenten die hier behoefte aan hebben maximaal één dag ondersteuning. Die ondersteuning bieden we namens het ministerie en dat doen we in samenwerking met ARUP. In die ene dag geven we specifiek invulling aan de vraag en behoefte van de gemeente. Op dit moment is de meest gehoorde vraag nog de hulpvraag bij het opstellen van een risicoanalyse, ook gedreven door het feit dat die analyse nodig is voor het verkrijgen van subsidie in de tweede tranche van de investeringsimpuls verkeersveiligheid.” De deadline daarvoor is 1 oktober 2022. Middels de, door Antea Group ontwikkelde, risicoanalyse light zijn we in staat om in 1 dag ondersteuning een gemeente gesteld te doen staan voor de benodigde inzichten in de verkeersveiligheidsrisico’s.

“De subsidie, is een mooie impuls en geeft een momentum. Het stimuleert gemeenten om aan de slag te gaan met het SPV2030. Maar de subsidie is niet het doel op zich, het doel is om volgens de risicogestuurde methode langetermijnbeleid uit te zetten voor de verbetering van verkeersveiligheid.”

Een risicoanalyse, gebaseerd op data en lokale kennis


“Bij de risicoanalyse light hanteren wij een datagedreven aanpak; wij helpen met het verzamelen en ordenen van de rele- vante verkeersveiligheidsdata.” Belangrijke data is bijvoorbeeld de mate waarin de (fiets)infrastructuur voldoet aan de inrichtingseisen van Duurzaam Veilig. Maar ook bevolkingsopbouw, snelheidsgegevens
en ongevallencijfers. Bij het interpreteren van de data en het leggen van verbanden tussen data is lokale kennis noodzakelijk; dit is daarom ook dat wij hier de nadruk op leggen tijdens de ondersteuning van een gemeente. Naast de ondersteuning die wij bieden blijft het dan ook van belang dat lokale ambtenaren en adviseurs zelf verder aan de slag gaan met de risicoanalyse en uitvoeringsprogramma’s. Zij kunnen de verkeersveiligheidsdata in de juiste context plaatsen en inpassen in het lokale beleid.

Integrale benadering

“Verkeersveiligheid raakt ook andere the- ma’s, denk aan actieve mobiliteit, inclusivi- teit en de energietransitie. De vraag is hoe gemeenten dat integraal kunnen benaderen. Waar begin je? We helpen gemeenten met het zetten van de eerste stap in de goede richting. Zet in op die risicoanalyse en werk vanuit daar toe naar een verkeersveiligheidsaanpak dat is geïntegreerd in het mobiliteitsbeleid. Het mooiste is als gemeenten al bezig zijn met een omgevings- of mobiliteitsvisie, dan kan de risico- analyse daar direct input voor leveren.”

De ondersteuning gaat ook na 1 oktober door


De hulpvragen concentreren zich tot op heden vooral rondom het opstellen van risicoanalyses. Dit heeft te maken met de deadline, 1 oktober 2022, voor de subsidie- aanvraag uit de tweede tranche. Maar de ondersteuningsmogelijkheden lopen daarna nog steeds door tot in ieder geval 1 december 2022. Gemeenten kunnen zich dus ook na 1 oktober rechtstreeks of via de website van het kennisnetwerk SPV melden voor ondersteuning bij een risicoanalyse of uitvoeringsagenda.