Recreatieve bestemmingen onvoldoende bereikbaar voor de fietser

vrijdag 6 januari 2023

Om fietsers te kunnen laten genieten van al het moois dat hun regio te bieden heeft, is een evenwichtig netwerk van geschikte en goed onderhouden paden en wegen belangrijk. Fietsinfrastructuur die aansluit op de behoeftes van de fietser. Volgens Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU is er wat dat betreft werk aan de winkel. De samenwerkende organisaties zien met name onbenut potentieel in overgangszones en het landelijk gebied. 

Het zwaartepunt ligt bij de bereikbaarheid tussen de herkomstgebieden zoals woonkernen en verblijfsrecreatie, en bestemmingsgebieden waar veel valt te beleven qua natuur en landschap. “De recreatieve verbinding blijft nu bij stads- en gebiedsontwikkelingen en bij grote infrastructurele werken onderbelicht, ondanks de enorme populariteit en de grote maatschappelijke betekenis ervan. Hierdoor ontstaan nieuwe barrières, vaak onbedoeld. 

De organisaties die zich inzetten voor het recreatieve fietsen benadrukken dat het belangrijk is om in het omgevingsbeleid zowel de bescherming van wat er ligt, maar ook het potentieel voor verdere ontwikkeling van het netwerk van paden en wegen aan de voorkant mee te nemen. 

Samenwerking met natuurorganisaties en waterschappen

Bij stads- en gebiedsontwikkelingen is het zaak oog te hebben voor voldoende en goed toegankelijke natuur en landschap dichtbij huis. Dit helpt om drukte te spreiden. En om te voorkomen dat we met z’n allen in de file naar dezelfde bestemmingen blijven gaan. Actief, ongemotoriseerd recreatieverkeer wordt hiermee gestimuleerd. Dit geeft een positieve bijdrage aan natuur- en klimaatdoelstellingen. 

Het is daarbij van belang om in natuurgebieden en het landelijk gebied samen met natuurorganisaties en waterschappen specifieke wandel- en fietsinfrastructuur verder te ontwikkelen en deze toegankelijk te maken. Dit zorgt voor verruiming van de capaciteit van het netwerk en voor ontlasting van paden en wegen.

“Onlangs zaten de vier organisaties die zich inzetten voor de fiets met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Unie van Waterschappen om de tafel. Het delen en verruimen van onze inzichten over fietsen in de natuur was het doel, en daar konden we elkaar aardig in vinden. We kunnen concluderen dat er veel parallelle belangen zijn. Samen kunnen we nog veel winst boeken in overgangsgebieden en het landelijk gebied, en het bereikbaar maken hiervan. Een goed vertrekpunt voor versterking van de samenwerking.”, aldus Eric Nijland, directeur van Fietsplatform.    

Top 10 aanbevelingen voor recreatief fietsen

Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Hier is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Dit jaar zijn er weer Statenverkiezingen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten te stellen. Koepelorganisatie Fietsplatform stelde daarom samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een Top 10 voor het recreatieve fietsen op. Deze biedt concrete handvatten met aanbevelingen op weg naar de verkiezingen. Het gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezingsprogramma’s en daarna in het komende collegeakkoord.