Bebording heel Nederland in één digitaal overzicht

dinsdag 19 september 2023

Met Intelligent Public Space management (IPSm) staat alle RVV-bebording en bebakening van heel Nederland in één digitaal platform. Hiermee voldoen wegbeheerders aan zowel de Nederlandse als EU-regelgeving, besparen ze kosten en behalen ze hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. 

Zo’n acht jaar geleden startte HR Groep Streetcare met het aanleggen van een nationale verkeersbordendatabase. Inmiddels bestaat deze uit ruim zes miljoen borden en objecten in de openbare ruimte. Aan de hand van het verzamelen van beelden ontwikkelde HR Groep slimme algoritmes, die de locatie en detaillering van het bord aangeeft. Vervolgens voegen ze waarde toe door koppelingen te maken met het nationaal wegenbestand (NWB) en andere open sources als Streetview.

Daarnaast ontwikkelden ze verschillende tools en analysemethoden om de verkeersbordendata up-to-date te houden. Zo detecteert het IPSm-systeem wanneer borden niet langer relevant zijn, zodat ze verwijderd en hergebruikt kunnen worden.  

Kostenbesparing 

“We merkten dat wegbeheerders behoefte hadden aan een efficiënter en slimmer beheersysteem om overzicht te houden welke bebording aanwezig is binnen een gemeente”, vertelt Caroline van Rij, projectleider bij HR Groep.Streetcare. “Onderhoud aan het bordenareaal vergt veel tijd en kosten. Via IPSm zijn fysieke inspecties veel minder nodig. De borden zijn voorzien van een QR-code waarin alle eigenschappen zijn opgenomen en zo eenvoudig gescand kunnen worden naar het digitale platform. Eventuele aanpassingen die op locatie worden geconstateerd, leg je direct vast en beheer je in de mobiele versie van IPSm. Zo heb je overbodige borden sneller in beeld. Minder borden betekent ook minder onderhoud en dat scheelt weer in de kosten.” 

Via IPSm is op elke verkeerssituatie in Nederland in te zoomen en deze direct te beoordelen. Dit betekent dat voor iedere gemeente of project gemakkelijk een digitale inventarisatie te genereren is van de verkeersborden die in de gemeente aanwezig zijn. “Momenteel zitten we midden in een grootschalige klus in Amsterdam waar voor het eind van dit jaar op 6000 locaties borden in één nacht aangepast moeten worden in verband met de snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/u”, geeft data-analist Mick Veerkamp aan. “Hier helpt IPSm ons bij de initiële bordeninventarisatie en exacte locatie en doen wij via IPSm live aanpassingen in het platform.” 

Klaar voor nieuwe wetgeving 

Per 1 januari 2025 dienen wegbeheerders cruciale data aan te kunnen leveren in het kader van de Digitaliseringopgave Overheden (De Data Top 15). Het IPSm-systeem zoekt borden die bij elkaar horen, vergelijkt ze met elkaar en met het Verkeersbesluit. Bijvoorbeeld ‘eenrichtingsverkeer’ heeft een beginbord en een bord die het einde markeert. Het systeem detecteert eventuele conflicten tussen wegvaksnelheid en fysieke bebording.

Op deze manier helpt IPSm wegbeheerders ook om aan de doelstellingen voor ISA (Intelligence Speed Assistance) te voldoen. Vanaf volgend jaar wordt ISA namelijk verplicht in nieuwe auto’s. Veerkamp: “Op verzoek van de gemeente Den Bosch hebben we een analyse uitgevoerd in hoeverre Den Bosch klaar was voor intelligence speed assistance (ISA) binnen de bebouwde kom. Op basis van onze data en bestaande bebording spoorden we conflictsituaties op, zoals snelheidsborden die omgedraaid zijn, scheef hangen of verdwenen zijn. De gemeente boden we een rapport aan met oplossingen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo hebben wij een mooie koppeling kunnen maken tussen onze data en de praktijk.”