Open brief van de Fietsersbond aan alle Kamerleden

woensdag 28 november 2018
timer 4 min
Wim Bot heeft namens de Fietsersbond een brief opgesteld voor alle Tweede Kamerleden om aandacht en geld te vragen voor de fiets.

Geachte dames en heren,

Aanstaande donderdag bespreekt u het Meerjarig Investeringsprogramma Ruimte en Transport.

De Fietsersbond is verheugd over een aantal ontwikkelingen van de laatste weken:

• de toezegging van de staatssecretaris bij de begrotingsbehandeling om in het voorjaar met een Fietsagenda 2.0 te komen, in samenwerking met de decentrale overheden en de andere partijen in de Tour de Force;

• de wijze waarop in de bestuurlijke MIRT-overleggen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de 100 miljoen euro voor stationsstallingen en snelfietsroutes;

• de toezegging dat de fiets een volwaardige plaats krijgt in het Mobiliteitsfonds;

• en last but not least de belangrijke de opmerking in de brief over de bestuurlijke overleggen over de relatie tussen verstedelijking en mobiliteit: "Bij binnenstedelijk bouwen wordt de fiets als centrale modaliteit richting stadscentrum en OV-knooppunten via het wijk-ontwerp verzekerd."

• Desondanks herhalen wij de opvatting dat er op dit moment onvoldoende middelen zijn om de hoge ambities van de staatssecretaris op fietsgebied handen en voeten te geven. De 100 miljoen uit het regeerakkoord is namelijk onvoldoende om:

• de tekorten bij de stationsfietsenstallingen (150.000 plekken tot 2030) weg te werken;

• het realiseren van de ambitieuze plannen van provincies en vervoerregio's op het gebied van snelfietsroutes;

• steden te helpen om meer ruimte voor de fiets te maken, vooral ook in relatie tot de verdichtingsopgaven voor de komende jaren;

• te werken aan het vergroten van het fietsaandeel om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken, zoals die nu op de Mobiliteitstafel worden geformuleerd;

• de overgang in de steden naar zero-emissie fietslogistiek veilig mogelijk te maken, een overgang die grote en nieuwe uitdagingen met zich meebrengt voor het gebruik van de verkeersruimte (zie bijvoorbeeld afbeelding) en https://rheden.nieuws.nl/nieuws/126706/wereldprimeur-gazelle-d10-e-cargo-transportfiets/.

• een door iedereen gewenste impuls aan de fietsveiligheid te kunnen geven, zeker nu fietsers de grootste groep dodelijke slachtoffers in het verkeer zijn geworden;

• fietsmaatregelen te borgen in de zogenoemde korte-termijnafspraken in de bestuurlijke MIRT-overleggen; in de brief over de uitkomst worden ze wel genoemd, maar onduidelijk blijft hoe toekomstige afspraken zullen worden gemaakt;

• een oplossing te vinden voor het opheffen van onbewaakte spoorwegovergangen voor fietsers en wandelaars door middel van beveiliging of ongelijkvloers maken;

• bij grote projecten de meekoppelkansen voor de fiets zoals bepleit in de motie-Jetten van vorig jaar te realiseren.

In de berekeningen rond het Klimaatakkoord is onderbouwd dat een totaalbedrag van ongeveer 315 miljoen per jaar extra van de Rijksoverheid noodzakelijk is om deze fietsambities op tijd en veilig te kunnen realiseren. Het is daarbij goed om te beseffen dat de provincies en gemeenten in het kader van het klimaatakkoord hebben laten weten, bereid te zijn om gelijkwaardig aan het Rijk te investeren in modernisering van de voorzieningen. Zonder mogelijkheden om Rijksbarrières te slechten (lees Rijksbijdrage), kunnen zij echter geen toezeggingen doen. Het Rijk is hier echt aan zet.

Samen met experts op het gebied van snelfietsroutes pleit de Fietsersbond in een manifest daarom voor een structureel fietsprogramma met budget in het MIRT, totdat de overgang naar het Mobiliteitsfonds in 2030 is gerealiseerd. Zie voor het manifest met deze inhoud en een begeleidende videoanimatie deze link: https://www.linkedin.com/company/nu-meer-aandacht-en-geld-voor-fiets/.

Soortgelijke pleidooien kon u de afgelopen weken ook in andere media lezen. Zeker nu duidelijk is geworden dat de ambities van alle overheden voor de fiets en fietsinfrastructuur alleen maar stijgen en de fietsinfrastructuur tevens door hele kwetsbare groepen gebruikt wordt, vragen wij u bij deze begroting en het MIRT op te komen voor een strategische agenda voor meer ruimte voor de fiets.

Vriendelijke groet,

Wim Bot
Fietsersbond

Discussieer mee op de LinkedIn-pagina!

 

Lees verder

Zo blijft Amsterdam Zuidoost bereikbaar

7 jul om 12:08 uur
Om Amsterdam Zuidoost de komende jaren bereikbaar te houden, zet het initiatief ZO Bereikbaar in op groen en…
Lees verder »

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »