Een breder begrip van welvaart

woensdag 7 februari 2024

De maatschappelijke trend die het diepst gaat snijden in de manier waarop we ons leven hebben georganiseerd, is de ombuiging van een op monetaire welvaart gerichte economie naar een economie waar een aanzienlijk breder begrip van welvaart wordt gehanteerd, aldus Paul van Koningsbruggen van Technolution.

De brede welvaartsdefinitie sluit aan bij de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties die (voor een leek als ik) eigenlijk wel heel overzichtelijk zijn uitgewerkt door Kate Raworth in het boek Doughnut Economics - Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist. Zwart-wit gesteld nemen we hiermee voorgoed afscheid van het naoorlogse wederopbouwdenken en gaan we vanuit een breder perspectief naar onze wereld, onszelf en onze bedrijfsmodellen kijken.  

De weerstand tegen deze transitie is al jaren voelbaar en wordt de laatste jaren ook duidelijker zichtbaar in onze samenleving. Echter: de transitie is onontkoombaar en dus zie je hiertegenover dat begrippen als ‘bestaanszekerheid’ en ‘stikstofcrisis’ in de politieke discussie nadrukkelijker naar voren worden gebracht. En tegelijkertijd hardnekkig worden ontkend.  

Data & digitalisering in mobiliteit 

In ons vakgebied komt de transitie tot uiting in ontwikkelingen en trends als stedelijke verdichting, mobiliteitsinnovatie, klimaatbestendigheid van steden en elektrificatie van mobiliteit. In het door het Groeifonds ondersteunde ecosysteem Dutch Metropolitan Innovations (DMI) wordt hier vanuit data & digitalisering een verdere impuls aan gegeven. En nu we het toch over data & digitalisering hebben: het is goed ook even stil te staan bij het simpele feit dat we leven we in een wereld van knowledge push wat zich uiteindelijk vertaalt in technology push. En dan ontkomen we niet aan een andere maatschappelijke trend: kunstmatige intelligentie, of op zijn Engels, artificial intelligence (AI). 

De technology push 

Een technology push wordt doorgaans ingezet voor een business model dat is gericht op het creëren van een zo groot mogelijke massa gebruikers. De maatschappelijke discussie rond de inzet van nieuwe technologie met respect voor mens en natuur, en bij voorkeur ook voor maatschappelijke doelen, wordt daardoor al snel overrompeld en naar de achtergrond gedrukt. Dat maakt dat we uiteindelijk geconfronteerd worden met een concentratie van data bij de Big Tech-bedrijven, en nu ook met elektriciteit slurpende AI. Het is mooi om te zien dat deze overrompeling ook weer een maatschappelijke trend losmaakt, namelijk die van kaders stellen. Denk bijvoorbeeld aan privacywetgeving GDPR (in Nederland AVG) en nu de regulering rond AI vanuit de Europese Commissie. Het genereert ook initiatieven als Gaia-X, waarin gezocht wordt naar het deconcentreren van data – zonder de mogelijkheid te verliezen om slimme dingen te doen met diezelfde data. We dragen hier allemaal een verantwoordelijkheid om deze tegenbeweging te laten slagen. Zo kunnen data & digitalisering inpasbaar blijven in de brede welvaart die we voorstaan.   

Hoe speelt Techolution in op deze trend? 

Als technologisch bedrijf zijn de eerste reflexen van nature gericht op de nieuwe technologie die beschikbaar komt. Hoe krijgen we deze technologie ingepast in eind-tot-eind oplossingen die ertoe doen voor onze klanten en de gebruikers? Een mooi voorbeeld is de FlowCube, een instrument voor het meten van multimodaal verkeer dat is gebaseerd op een beeldsensor & AI-on-the-edge. We zetten de FlowCube in om de verschillende vervoerswijzen in aantal, aankomstsnelheid en wachttijd bij kruisingen te meten, om vervolgens de verkeersregeling multimodaal te optimaliseren. We zetten de sensor ook in om ‘near misses’ (bijna-ongelukken) te registeren, om de modal split in realtime te meten en om reistijden van (nu nog fietsers) te meten. En dat alles volledig binnen de kaders van de AVG. We laten in de praktijk zien dat we naar een hoger niveau van multimodaal verkeersmanagement kunnen gaan zonder de kosten te verhogen. Zo werken we aan een hele reeks aan verkenningen, ontwerpen en proof-of-concepts op het gebied van AI en data & digitalisering.  

Samenwerking is key 

Omgekeerd geldt voor ons dat onze klanten zo’n zelfde groeipad (moeten) volgen om tot bijpassende aanvragen te komen. Werken binnen een ecosysteem is voor ons dan ook interessant want dan kunnen we zo’n groeipad samen afleggen en elkaar inspireren. Juist om deze reden zijn we ook ingestapt in het ecosysteem DMI. Hierbinnen hebben we ook een speerpunt, namelijk digitale regie op de openbare ruimte (DRO). Gecoördineerd door de gemeente Amsterdam gaan we samen met de gemeenten Groningen en Almere en de bedrijven Goudappel, en Vianova vorm geven aan DRO en aan het instrumentarium dat we daarvoor nodig hebben. Uiteraard gaan we ook gebruik maken van alle andere instrumenten die binnen DMI beschikbaar komen.  

Bredere blik in de toekomst 

We verbreden en verdiepen onze blik op verkeer en mobiliteit. We gaan beter leren hoe verkeer en mobiliteit ingepast worden in de openbare ruimte ende publieke sfeer. Hierbij kijken we ook naar de elektrificatie van mobiliteit (eMobility) en de resulterende wisselwerking tussen enerzijds het wegverkeer en de weginfrastructuur en anderzijds het energienetwerk en de belasting daarvan. Daarnaast kijken we naar de impact van klimaatveranderingen en bodemdaling op de openbare ruimte en het gebruik daarvan, met name in verband met mobiliteit en verkeer.  

Dit alles gaat nieuwe beelden opleveren die we vertalen naar de manier waarop we verkeer en mobiliteit managen. Beelden die we overigens niet alleen in Nederland ophalen, maar ook in de Nordic en de Verenigde Staten. Op die manier krijgen we een beter inzicht in de manier waarop de geografische context, zoals we die door de eeuwen heen hebben gecreëerd, vandaag en in de toekomst ons gedrag en onze keuzes bepaalt. En zo krijgen we de mens beter ingebed in de ontwerpen (humanity-by-design)”?