Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

dinsdag 7 april 2020
timer 10 min

Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport 'Mobiliteits(on)geluk : op weg naar sociale alliantie mobiliteit'. Het rapport is gericht op middelgrote steden die zich profileren als fietsstad en kenmerkende risicogroepen op het gebied van armoede hebben.

Uit het rapport:

'Om vervoersarmoede aan te pakken dient fietsen op de agenda van organisaties te staan die direct met de doelgroep in contact staat. De doelgroep is lastig te bereiken op afstand. Organisaties die in contact staan kennen de doelgroep, maar hebben vaak een gebrek aan tijd of geld. Breng daarom vooral de fietsboodschap.'

'De kracht van een stadbrede alliantie is dat ‘het verhaal over fietsen’ op verschillende plekken door verschillende mensen verteld wordt. Het gaat vooral om verbinden van verschillende partijen met verschillende doelgroepen, met een eenduidige visie en werken aan de bekendheid binnen de doelgroep.'

'Een innovatieprogramma is gebaat bij beleidsdomein overstijgend denken en handelen van ambtenaren en externe organisaties. Daarvoor is ambitie en commitment, aan-gestuurd door een integraal aanjaagteam, noodzakelijk. Voor een gemeente is het nieuw om met integrale programma’s te werken die beleidsdomeinoverstijgend zijn. Dit is hoe een programma is ingericht, een vervoersmiddel inzetten (de fiets, traditioneel toe-behorend aan verkeer en vervoer) om sociale doelstellingen (empowerment, zelfontplooiing en gezonde leefstijl -traditioneel toebehorend aan maatschappelijke ontwikkeling-) te bereiken. Dit vraagt om een andere werkwijze binnen een gemeente waarbij ambtenaren voorbij hun eigen beleidsdomein kunnen denken en handelen.'

'Fietsen is een hefboom voor stedelijke transities (zoals de mobiliteitstransitie), maar ook in het bereiken van gemeentelijke doelstellingen zoals vergroening en dagelijks bewegen. Genoeg mensen willen er wel mee aan de slag. Ambitie is cruciaal en vergt commitment door serieuze budgetten en leiderschap binnen de gemeente en andere organisaties.'

Enkele aanbevelingen

Zeven stappen naar een sociale alliantie mobiliteit (samen):

  • inventariseer waar de kansen en bedreiging liggen op wijkniveau;
  • bijeenbrengen van stakeholders;
  • aanbieden van mogelijke initiatieven en ondersteunen;
  • communicatie over fietsen is hip, mooie bikes, events,…. (jongeren);
  • organiseren, iemand verantwoordelijk - continue karakter (sociale alliantie mobiliteit);
  • vast aanspreekpunt vanuit de gemeente (welzijnsorganisatie);
  • investering voor de langere termijn; dat is een politieke keuze.

 

In de uitvoering van een gebiedsgerichte aanpak is samenwerking met lokale organisaties en sleutelfiguren cruciaal. De doelgroep die steden hebben, beoogd zijn mensen in armoede. Zij leven vaak geïsoleerd en zijn afhankelijk van hun lokale omgeving. Het is belangrijk dat fietsstimulering vanuit deze lokale omgeving en het lokale netwerk wordt aangeboden omdat dit het meest vertrouwelijk is voor de doelgroep. Een dergelijke aanpak is zowel tijdsintensief als belonend. 

 

Lees hier het hele rapport.