Het Nieuwe Parkeren

donderdag 15 december 2022

Parkeren speelt een prominente plek in de samenleving en vormt één van de hoekstenen van het verkeer- en vervoersbeleid in gemeenten en regio’s. Bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit staat hierbij centraal. Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven, inclusief parkeren in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen voor de bouwopgave van een miljoen woningen, maar ook in de transformatie van bestaande gebieden. Veel partijen zijn hierbij betrokken en er zijn veel nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen die te maken met anders omgaan van ons mobiliteitssysteem.  

Denk hierbij aan de opkomst van mobiliteitshubs, deelmobiliteit, MaaS, het stimuleren van actieve mobiliteit en het autoluw maken van steden. Deze overgang of transitie zal niet vanzelf gaan, ook al omdat ons huidig mobiliteitssysteem vooral auto-georiënteerd is en parkeren een belangrijke schakel blijft. Door de geschetste ontwikkelingen komen er een aantal nieuwe parkeerconcepten op bij gebiedsontwikkeling die de moeite waard zijn om nader te onderzoeken.  Dit vergt een integrale aanpak en een goede samenwerking tussen verschillende partijen waarbij duurzame gebiedsontwikkeling centraal staat.  

In de CROW-programmaraad parkeren en de twee kennisbijeenkomsten in Haarlem en Den Haag zijn verschillende kennisvragen opgeworpen waarop we met elkaar een antwoord moeten dichten: welke ruimtelijke ontwikkelingen zetten door en welke gedragsverandering tav deelmobiliteit en hubs zetten echt door? 

Vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben, maar vanuit het samenwerkingsprogramma willen we als CROW graag met de mensen in het werkveld dit goed gaan volgen. 

Het Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven zal in 2023 binnen de centrale 5 thema’s bovenstaande vragen een plek geven. Komend jaar staan er verschillende momenten in de planning om de opgedane kennis te delen. 

Dit artikel stond in MobiliteitsPlatform #4. Het hele magazine lezen? Zie onze bibliotheek