Een rondje fietsnieuws.

maandag 20 mei 2019
timer 4 min
Een rondje langs de fietsvelden levert het volgende fietsnieuws op: De Tour de Force schakelt bij, CROW-Fietsberaad presenteert de ontmoetingsvoorspeller en de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk herkent u aan een groene lijn.

Door Karin Broer


De Tour de Force schakelt ‘een tandje bij’ met ‘de Schaalsprong Fiets’. Er zijn extra investeringen nodig om het doel ‘in 10 jaar tijd 20 procent meer fietskilometers’ te realiseren. De Tour de Force zet daarvoor in op een verbreding van het fietsbeleid. Programmamanager Erik Tetteroo: “De fiets kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van klimaat, de verstedelijkingsopgave en gezondheid.’ Op 27 mei presenteert de Tour de Force een nieuwe agenda van deze ‘tweede etappe’.


1,8 miljard

De eerste etappe leidde tot meer aandacht en meer geld voor de fiets. Het netwerk van F10 gemeenten – zij gaan voor een 10 op fietsbeleid - is al gegroeid naar 17 steden en ‘de fiets’ is verankerd in het Nationaal Preventieakkoord en het Klimaatakkoord. Toch pleit de Tour de Force voor ‘een schaalsprong’ om de 20 procent meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017 ook echt te bewerkstelligen. Hiervoor zijn in ieder geval snelle fietsroutes, ketenvoorzieningen en stallingen bij stations en infrastructurele aanpassingen binnen steden nodig. Adviesbureau Tridée berekende dat er een extra bedrag nodig is van 1,8 miljard euro voor de 50 grootste steden. Dit bedrag komt bovenop de 0,9 miljard euro die deze steden de komende 5 jaar al investeren en de 0,6 miljard die ze er in latere jaren nog aan toe willen voegen.  

Verbreding

Maar naast investeringen in infra is het nodig ook andere beleidsterreinen te betrekken. Tetteroo: ‘Neem de opgave van de verstedelijking. Het moment dat mensen gaan verhuizen, is hét moment om op de fiets te stappen. Dat kunnen we faciliteren door woningen te bouwen op plekken die dichtbij voorzieningen en op fietsafstand van stations liggen. Ruimtelijke planning en mobiliteit moeten we daarvoor beter integreren.’ Ook werkgevers en de gezondheidssector zijn belangrijke partijen. Tetteroo: ‘De staatssecretaris wil 200.000 extra forensen op de fiets en inzetten op preventieve gezondheid door meer mensen actief op de fiets te krijgen. We roepen daarom organisaties in de volle breedte op om samen een nieuwe agenda op te stellen.’ 

Ruimte in de stad

De negen doelen van de eerste etappe verdwijnen overigens niet. Tetteroo: “Zo leeft het doel ‘Meer ruimte voor de fiets’ in veel steden. De vraagstukken die we daar aanpakken zijn: hoe maak je ruimte voor de fiets en welke barrières kunnen we wegnemen? Dit vraagt om stevige keuzes ten aanzien van financiering, ruimte en organisatie. De F10-steden lopen voorop in radicale keuzes voor de fiets.’ Ook het doel ‘Regionale routes’ blijft van groot belang, benadrukt Tetteroo: ‘Vorig jaar zijn voor het eerst meer e-bikes verkocht dan gewone fietsen. Regionale routes sluiten aan bij deze trend en maken fietsen aantrekkelijker voor forensen.’

De ontmoetingenvoorspeller

CROW-Fietsberaad presenteert de ontmoetingenvoorspeller. Een tool die het gewenste profiel bepaalt door de rijbaanbreedte, de autointensiteit en de fietsintensiteit in te vullen. Deze Excel-tool is ontwikkeld door CROW-Fietsberaad en DTV-Consultants, als uitvloeisel van onderzoek naar fietsstraten.
Otto van Boggelen van CROW-Fietsberaad: ‘De tool voorspelt het aantal ontmoetingen met  te krappe of geen passeerafstanden, waarbij een van de weggebruikers moet uitwijken. Voor deze tool zijn hinderlijke ontmoetingen geobserveerd en geteld op elf fietsstraten. De tool is geschikt voor alle straten met gemengd profiel. Gebruikers krijgen advies voor een bepaald profiel: één of twee rijlopers, en de afmetingen hiervan. Bij bredere rijbanen (6,5 meter) is er vaak een keuze tussen een fietsstraat met twee rijlopers of brede fietsstroken met één smalle rijloper voor het autoverkeer.. 

Groen voor snelfietsroute 

De groene lijnmarkering van een wayfinding-pilotproject waarbij ook bebording werd uitgetest, wordt nu op de hele snelfietsroute Tilburg – Waalwijk toegepast. Dat heeft de stuurgroep Snelfietsroute Tilburg Waalwijk besloten.   Uit onderzoeksresultaten bleek dat de groene lijn comfortverhogend werkt. Deze groene lijn wordt nu op de hele snelfietsroute aangebracht in combinatie met kantmarkering en witte middenmarkering aan beide zijden van de groene lijn. Daarnaast komt er blokmarkering op kruispunten, waardoor de markering enigszins lijkt op die van het proeftraject van de snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort, al is daar de steunkleur blauw. ‘De effecten van de markering worden verder gemonitord, waarbij ook de verkeersveiligheidswinst in beeld wordt gebracht’, aldus Ronald Soemers, van de gemeente Tilburg.

 

De Ontmoetingenvoorspeller is te vinden op: https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Ontmoetingenvoorspeller-voor-gemengde-profielen. Deze tool is nog een prototype. Reacties zijn daarom welkom op fietsberaad@crow.nl.

 

Dit arikel verschijnt in Verkeer in Beeld 2, mei 2019.

 

Komt u ook naar het Nationaal Fietscongres, donderdag 20 juni in Expo Houten? Aanmelden kan hier.

Lees verder

Fietspaden Oosthoutlaan in Teylingen opgeknapt

25 mei om 10:28 uur
De fietspaden op de Oosthoutlaan in Teylingen (Zuid-Holland) hebben een opknapbeurt gekregen. Het gaat om twee…
Lees verder »

Boodschappen bezorgd per fiets in Leiden

15 mei om 11:52 uur
HerenDoeza, de ondernemersvereniging van de Herenstraat en Doezastraat in Leiden, is partner van Bereikbaar…
Lees verder »

Franse burgers ontvangen 50 euro voor fietsreparaties

11 mei om 16:11 uurtimer5 min
Nu in Frankrijk de coronamaatregelen ook stapsgewijs versoepeld worden, stimuleert de Franse overheid burgers om…
Lees verder »

Rotterdam zoekt ruimte voor de 1.5 metersamenleving

8 mei om 13:12 uur
In de nieuwe 1.5 metersamenleving is de verdeling van de ruimte op straat een urgent thema. De gemeente Rotterdam…
Lees verder »

Verkeersmaatregelen rondom opstarten basisonderwijs

6 mei om 11:23 uurtimer5 min
CROW-Fietsberaad, GMNI, Ruimte voor lopen en de Tour de Force hebben samen de notitie 'Verkeersmaatregelen rond…
Lees verder »

E-bikes in trek bij zorgpersoneel

16 apr om 09:26 uur
Zorgpersoneel van zowel het St. Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het OLVG en het Leger des Heils in Amsterdam…
Lees verder »

Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

1 apr om 10:21 uurtimer5 min
De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer…
Lees verder »