Rapport verkenning tariefstructuur "rekeningrijden" openbaar

maandag 21 november 2022

In 2030 gaan autorijders "rekeningrijden". Ze betalen dan niet meer voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik van een auto. Het "betalen naar gebruik" is afgesproken in het coalitieakkoord. Per 1 januari 2030 wil het kabinet de huidige motorrijtuigenbelasting omzetten van bezit naar gebruik. Om ervoor te zorgen dat dit op de juiste wijze gebeurt is er gekeken naar verschillende opties voor de tariefstructuur. Zo zijn er opties onderzocht waarbij elke auto hetzelfde bedrag per kilometer betaalt, maar ook opties waarbij er rekening wordt gehouden met de uitstoot van een auto bijvoorbeeld. Dit onderzoek is één van meerdere onderzoeken en helpen inzicht te geven in effecten van bepaalde keuzes.

Vervolgstappen

Het kabinet gaat over de onderzoeksresultaten in gesprek met stakeholders en neemt de resultaten en alle andere feedback mee bij het besluiten over de precieze vormgeving van het betalen naar autogebruik. In 2023 begint naar verwachting een internetconsultatie over de wetgeving voor betalen naar autogebruik. Dan kunnen ook alle burgers en bedrijven hun ideeën inbrengen. Later zal een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Van betalen voor autobezit naar betalen voor autogebruik

Het kabinet wil de huidige motorrijtuigenbelasting hervormen naar een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s. "Automobilisten betalen in het nieuwe systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg en niet langer een vast bedrag voor het bezit van een auto. Waar en wanneer deze kilometers gereden zijn, maakt niet uit. De lasten van automobiliteit worden zo evenwichtiger en rechtvaardiger verdeeld," geeft het kabinet aan. Het nieuwe systeem zou moeten zorgen voor een belangrijke bijdrage in het op peil houden van de belastinginkomsten.