Provincie Utrecht: Meer wandel- en fietsroutes in beleid

maandag 20 december 2021

Het ‘Omgevingswetprogramma recreatie en toerisme 2022-2025’ van de provincie Utrecht is definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De provincie Utrecht ziet een tekort aan groene recreatiegebieden en wil daarnaast bestaande plekken beter toegankelijk maken. 

Het PR&T is het beleidsprogramma van de provincie Utrecht voor recreatie en toerisme voor de komende vier jaar. Met het beleid draagt de provincie bij aan een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen. Het programma is opgesteld in overleg met andere organisaties die betrokken zijn bij recreatie en toerisme.

Landschap ‘binnen voetbereik’

Uitgangspunt van het programma is dat recreatiegebieden goed bereikbaar en toegankelijk moeten zijn, wandelend of fietsend. Dit houdt onder andere in dat de wandel- en fietsverbindingen zo zijn ingericht dat het aantrekkelijk is om vanuit huis te recreëren: het landschap moet binnen voetbereik liggen en de routes naar de recreatieterreinen en -gebieden moeten al een beleving zijn.

Ook is er aandacht voor drukte spreiding: kansen om recreanten te verleiden om minder drukke gebieden in hun tochten mee te nemen, moeten worden benut. We stimuleren faciliteiten zoals (openbare) toegankelijke toiletten bij bezoekerscentra, horeca en langs routes.

Meer wandel- en fietsroutes

De provincie wil in het oostelijk deel van de provincie een wandelknooppuntennetwerk aanleggen. Ook wordt het fietsknooppuntennetwerk geüpgraded. Het fietsgebruik naar recreatiegebieden moet zodanig worden gestimuleerd dat dit in 2025 met 50 procent is toegenomen t.o.v. 2020. Routes worden niet alleen aantrekkelijker, maar ook aan de bekendheid wordt gewerkt.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: "Juist in coronatijd is gebleken hoe belangrijk het voor mensen is om rust en natuur te beleven. Meer en betere wandel- en fietsroutes geven de inwoners van onze provincie meer mogelijkheden hiertoe. Dit programma is daarnaast echt samen met betrokken organisaties opgesteld, en daar ben ik best trots op."

Meer wandel- en fietsroutes in beleid voor Recreatie en Toerisme