Er moet direct twee miljard naar fietsinfrastructuur

vrijdag 9 februari 2024

Shutterstock

Geïnspireerd door het thema van het Nationaal Verkeerskundecongres 2023 ‘Grenzeloos groeien’ zoomen we met Arnoud Neidig van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, tevens partner van het congres, in op stedelijke bereikbaarheid. We moeten in zijn ogen echt af van het automatisme ‘meer woningen, meer asfalt. Er moet nu twee miljard naar fietsinfrastructuur’.  

Om te beginnen, stelt Neidig duidelijk, moeten we plannen voor stedelijk bereikbaarheid baseren op een integrale visie op de stad. Daarin is naast harde mobiliteitsfactoren ook vooral de vitaliteit van de stad in termen van wonen, werken, verblijven, verdienen en bewegen als uitgangspunt meegenomen. Zoals bij de door Arcadis ontwikkelde plannen waarmee Eindhoven haar ambities vorm wil geven om zich tot 30 km/uur stad te ontwikkelen.  

Zacht wordt hard

Uiteraard is actuele kennis over mobiliteit daarbij een voorwaarde om tot succesvolle plannen te komen. Maar om te komen tot breed gedragen, integrale plannen is het inmiddels meer dan dat volgens Neidig: “Integrale plannen maak je vanuit één gezamenlijke visie én door in een vroeg stadium belangen van alle betrokkenen te overbruggen. Daar zijn andere vaardigheden voor nodig. Die we wat mij betreft nog veel te vaak kwalificeren als ‘zacht’ terwijl ze in mijn ogen steeds vaker een harde voorwaarde zijn. Mobiliteit is opgeschoven van technisch vakgebied naar gedragswetenschap.” 

Af van het asfalt automatisme  

Als brancheambassadeur mobiliteit van NLingenieurs levert Neidig een bijdrage aan de noodzakelijke versnelling van de verduurzamingstransitie in de mobiliteitswereld. Samen versneld op weg naar een evenredige verdeling van lopen, fietsen, openbaar vervoer en auto. ”Het automatisme om bereikbaarheidsproblemen op te lossen, die onlosmakelijk verbonden zijn met de ambitie om een miljoen woningen te bouwen, met meer asfalt én meer afritten werkt simpelweg niet meer.”  

Twee miljard naar fietsinfra 

“De mobiliteitsvraag die samengaat met de verdichting van onze steden biedt geen ruimte voor standaard automobiliteit. Meer woningen, maar minder auto’s en wegen, daar moet de oplossing vandaan komen. Concepten als de 15-minuten-stad of STOMP moeten we omarmen in onze steden. Tegelijkertijd moeten we ook de bereikbaarheid van het landelijk gebied waarborgen. In mijn ogen ligt daar de oplossing in vervoer on demand. Waarvoor onder meer in Zeeland in het kader van de nieuwe OV-concessie stappen gezet worden. Dus ondanks dat de reizigersaantallen en daarmee de inkomsten nog niet op het niveau van voor Corona zijn in het ov moeten we juist nu investeren in de lange termijn. Wat mij betreft gaat er direct twee miljard uit de geplande investeringen in ons wegennet richting fietsinfrastructuur. Want we weten al jaren dat meer asfalt leidt tot meer auto’s. Datzelfde geldt voor meer fietsinfrastructuur.” 

Keuzes maken moet 

De problemen en zelfs de oplossingsrichtingen die je voorstelt, zijn niet nieuw en lijken ook geen rocket science. Waarom vinden ze dan vaak nog onvoldoende hun weg? Is dat een gebrek aan visie, kennis, lef of geld? Neidig: “Visie is er volgens mij wel. Vergezichten in de praktijk brengen is een ander verhaal. De bereidheid om met alle betrokken partijen stappen in de goede richting te zetten, verliest het vaak van de eigen belangen. Of van de lef om als overheid, bedrijfsleven, woningbouwcorporatie of projectontwikkelaar echte keuzes te maken. Die zijn meer dan ooit nodig om samen de arrangementen in steden, wijken en dorpen te ontwikkelen en in te voeren en zo de kwaliteit die je voor ogen hebt te realiseren.” 

Arnoud Neidig, marktgroepdirecteur divisie Mobiliteit bij Arcadis

Stad in beweging 

Als je vanuit een heldere visie en met veel energie en doorzettingsvermogen met succes nieuwe mobiliteitsarrangementen en -oplossingen gerealiseerd hebt, wat worden we er dan beter van? “Dan heb je je bijdrage geleverd aan een stad die continu in beweging is. Letterlijk en figuurlijk. Fysiek en economisch. Gezond en bereikbaar.”  

Vier oplossingsrichtingen 

Voor een goede stedelijke bereikbaarheid inclusief een aansluiting naar het landelijk gebied komen er al pratend dus vier oplossingsrichtingen op tafel: goede en breed gedragen arrangementen per wijk, een toekomstbestendig openbaar vervoer, forse investeringen in fietsinfra en dat alles vanuit een heldere visie op ruimtelijke kwaliteit waarin gezondheid centraal staat. En Neidig is best optimistisch over de stappen die onze steden zetten. Duurzame mobiliteitshubs in Amsterdam, autoluwe wijken in Utrecht, de 30 kilometer ambities van Eindhoven. Ook veel werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid. Hij benoemt ook expliciet ASML, dat als lid van de Coalitie Anders Reizen met zijn 20.000 medewerkers echt stappen richting duurzame mobiliteit zet. Want green is good, maar less is better!