Parkeerbeleid bij de tijd in Roermond

dinsdag 14 maart 2023

Parkeren vormt een belangrijke sleutel binnen de ambities van een gemeente. Het faciliteren van de woningbouwopgave, stappen zetten naar een mobiliteitstransitie én de kwaliteit verbeteren van de openbare ruimte. Om grip te krijgen op het gebruik van die schaarse openbare ruimte is integraal parkeerbeleid noodzakelijk, met parkeerregulering als een belangrijk sturend instrument. Zo werkte Spark samen met de gemeente Roermond aan het actualiseren van de parkeervisie en nieuw instrumentarium, met durf. 

In 2012 ontwikkelde gemeente Roermond, in samenwerking met Spark nieuw parkeerbeleid. De gemeente had behoefte aan een beter georganiseerd en efficiënter parkeerbeleid. De lappendeken aan regulering en toenemende druk op de binnenstad als gevolg van toenemende bezoekersaantallen waren destijds aanleiding nieuw beleid te realiseren.

Een decennium later zijn de ambities en behoeftes van de gemeente verschoven. Inbreidingsontwikkelingen en het ontstaan van nieuwe functies van panden in de binnenstad vragen om meer ruimte binnen het parkeerbeleid om dergelijke transformaties mogelijk te maken. Flexibiliteit is daarbij het nieuwe sleutelwoord. Daarnaast formuleert het Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan (vastgesteld in het van najaar 2017) nadrukkelijk de ambities op het gebied van de mobiliteitstransitie en duurzaamheid. Nieuw parkeerbeleid moest hierop inspelen. Voor een tweede maal klopte de gemeente Roermond bij Spark aan om het parkeerbeleid opnieuw tegen het licht aan te houden. 

De ambities van de stad 

“Parkeerbeleid draagt als belangrijk instrument bij aan de ambities van een stad. Een door de gemeenteraad vastgestelde Parkeervisie geeft de gemeente Roermond de kaders hoe met parkeren om te gaan”, vertelt Stan van de Hulsbeek, manager Strategie en Marketing bij Spark. Deze visie op parkeren is vervolgens uitgewerkt in een actuele Parkeernormennota, waarbij de insteek was om flexibeler om te kunnen gaan met de parkeernormen én, binnen realistische maatstaven, te streven naar alternatieve mobiliteitsconcepten bij ruimtelijke ontwikkelingen en transformaties. Roermond wil meedenken met nieuwe vormen van mobiliteit en projectontwikkelaars de mogelijkheid geven parkeeroplossingen binnen ruimere loopafstand en geclusterd vorm te geven.  

Geen vanzelfsprekendheid 

Met 60.000 inwoners is het Limburgse Roermond, gelegen in landelijk gebied, niet te vergelijken met een stad als Utrecht. De bereikbaarheid is over het algemeen goed en er is nog restcapaciteit in de parkeergarages, met uitzondering van topdagen bij het populaire Designer Outlet center. Mobiliteitshubs en deelmobiliteit staan nog in de kinderschoenen. Stap voor stap groeit het besef dat ook Roermond mee moet in het nieuwe denken over parkeren.  

De actualisering van het parkeerbeleid heeft tot gevolg dat het voor (nieuwe) binnenstadbewoners niet meer vanzelfsprekend is om de auto voor de deur te parkeren. Beleidsmedewerker Mobiliteit Paul Hamaekers: “We hanteren nu een norm van een straal van 400 meter waarbinnen je een parkeerplek moet kunnen vinden. Wat deelmobiliteit betreft, werken we aan een samenwerking voor het aanbieden van elektrische steps voor publiek gebruik. Naast publieke vormen van deelmobiliteit gaan we ook aan de slag met projectgerichte deelmobiliteit bij enkele grotere inbreidingslocaties in het stedelijk gebied zoals Roerdelta.” 

Onbeantwoorde vragen 

Tussen het water van de Maas en de Roermondse binnenstad borrelt namelijk het bouwplan van 400 woningen voor grotendeels het hogere segment plus een deel voor de middeninkomens en sociale huursector. Tevens grenst het project aan een bestaande jachthaven en wordt horeca ontwikkeld. 

“Hoe de parkeervoorzieningen op die locatie gaan worden, is nog lang niet in beton gegoten”, vertelt Hamaekers, die nog vele vragen onbeantwoord heeft. “Hoeveel parkeerplekken hebben we nodig voor zowel bewoners en bezoekers van bewoners aan Roerdelta én voor bezoekers van de jachthaven? Parkeren we op het maaiveld, in een gebouw of ondergronds in parkeerhubs? Hoe reëel is het om twintig procent minder parkeerplekken aan te houden in combinatie met een haalbare business case voor deelmobiliteit? Natuurlijk moeten we niet vergeten ruimte te reserveren voor bezorg- en hulpdiensten en voor mensen met een beperking. En… vergeet fietsparkeren niet.” 

Kortom, volop ruimtelijke uitdagingen op de vierkante meter in combinatie met een zo groen en autoluw mogelijk resultaat. “De nieuwe Nota Parkeernormen geeft misschien niet direct antwoord op alle vragen, maar zorgt er wel voor dat er nieuw denken en instrumentarium is ontstaan om parkeren anno 2023 goed in te passen waarbij creativiteit en flexibiliteit wordt ingezet om deze ruimtelijke ontwikkelingen op deze hele specifieke locatie mogelijk te maken.”  

Nieuwe urgentie 

Roermond kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten met een vergelijkbare omvang. “Het vergt inspanning om het traditionele denken in strakke parkeernormen los te laten. En daarbij het lef te tonen om parkeerregulering proactief in te zetten als beheersmaatregel voor mogelijke negatieve effecten van het flexibeler omgaan met parkeernormen”, beaamt Hamaekers. “Maar in het licht van verduurzaming en het streven naar een leefbare stad ontstaat er nieuwe urgentie om op een andere manier met parkeren en parkeernormen om te gaan.”

parkeerplaats roermond

foto: gemeente Roermond