NEN 2443: nieuwe inzichten in de toepassing

woensdag 22 mei 2024

Als ontwerper van een nieuwe parkeervoorziening houd je rekening met eisen waaraan de voorziening moet voldoen. De Nederlandse norm Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages, NEN 2443, beschrijft deze eisen.

Nieuwe inzichten

De meest recente versie van NEN 2443 verscheen in maart 2013. Inmiddels geven nieuwe inzichten een actueler beeld van wat een goede parkeervoorziening is. Ook is ons wagenpark veranderd: er zijn elektrische voertuigen bijgekomen en de maatvoering van auto’s is veranderd. Bovendien is vrij snel na het verschijnen van NEN 2443 geconstateerd dat er een aantal kleine fouten in de productie was geslopen. De toenmalige werkgroep heeft nog geprobeerd om een wijzigingsblad te publiceren, maar dat is niet gelukt. 

Bruikbaarheid parkeervoorzieningen verbeteren

Hoewel NEN 2443 een goede basis biedt bij het ontwerpen van parkeervoorzieningen, merken wij dat er soms misverstanden ontstaan. Regelmatig vragen ontwerpers en bouwers hoe de norm moet worden geïnterpreteerd en daar is lang niet altijd een eenduidig antwoord op te geven. Soms simpelweg omdat de tekst van de norm en de toelichting niet exact genoeg zijn. Soms omdat de norm niet op een specifieke situatie kan worden betrokken. Soms ook omdat het toepassen van de norm niet meer passend is bij wat wij tegenwoordig ‘een goede garage’ vinden. Maar vaak ook omdat de normen tot onnodig veel ruimtebeslag leiden in hoogstedelijke gebieden waar we óók ruimte willen geven aan groen, speelplaatsen en waterberging. 

Nieuwe inzichten kunnen naar ons idee misverstanden voorkomen en verbeteren de uiteindelijke bruikbaarheid van parkeervoorzieningen. Voor ons alle reden en noodzaak om actuele inzichten samen te brengen als aanvulling op de huidige norm voor parkeergarages en -terreinen. 

Notitie actuele inzichten

Het opstellen van normen is een zorgvuldig proces dat tijd en geld kost. Omdat het alweer ruim 10 jaar geleden is dat de laatste NEN 2443 verscheen en een nieuwe norm nog achter de horizon ligt, hebben wij de notitie “Actuele inzichten NEN 2443” opgesteld. Deze notitie geeft antwoord op prangende vragen over NEN 2443 en bevat suggesties en verbeteringen. Ook lees je hierin de ervaringen van adviseurs binnen en buiten Spark.

Wij willen met deze notitie zeker geen definitief antwoord geven op ontwerpvragen, maar hooguit een start maken. In de notitie geven wij op onderdelen van NEN 2443 een aanvulling. Een goed voorbeeld hiervan is hoe om te gaan met bochten. Voor bochten wordt onderscheid gemaakt tussen bochten met verkeer in één richting en verkeer in beide richtingen. De eis dat verkeer in beide richtingen tegelijk de bocht moet kunnen maken geldt in openbare garages. De benodigde ruimte om aan deze eis te voldoen is substantieel. In gebouwde parkeervoorzieningen vraagt dit om kostbare constructieve oplossingen. De eis is bedoeld om de doorstroming te waarborgen en daarvoor is het niet nodig dat alle bochten altijd in twee richtingen tegelijk bereden hoeven worden. Onze notitie bevat een aanvulling en een alternatieve benaderingswijze. 

Download

Wil jij antwoord op vragen bij het ontwerp(en) van een parkeergarage? Of wil je deze notitie toevoegen aan een Programma van Eisen? Deze is te vinden op de website van Spark. De inhoud is vrij te gebruiken met bronvermelding. De notitie wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Ieders input daarvoor is welkom en kan aangeleverd worden via deze link

Contact

Vragen, opmerkingen of aanvullingen? Laat het weten aan Michel Houtkamp, adviseur bij Spark.