Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

vrijdag 29 maart 2024

Foto: Shutterstock

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte gemaakt voor ontmoeten en spelen, groen, fietsenrekken, verkeersveiligere stoepen en straten.

Tot eind 2025 is de afspraak om 7.000 tot 10.000 parkeervakken anders in te richten. Tot nu toe staat de teller op 7.108 opgeheven parkeervakken: dat is een ruimte ter grootte van 21 voetbalvelden, wat groter is dan het Museumplein. Het minimale doel is hiermee gehaald, maar de bedoeling is om in overleg met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden nog meer op te heffen. De druk op de openbare ruimte neemt namelijk verder toe, omdat het aantal inwoners, werknemers en bezoekers in de stad toeneemt. Al deze mensen maken gebruik van dezelfde ruimte om bijvoorbeeld een terrasje te pakken, buiten te spelen, te sporten, te wandelen en elkaar te ontmoeten.

Meer verkeer

Meer mensen betekent ook meer verplaatsingen door de stad: het verkeer neemt toe. Met het oog op verkeersveiligheid worden stoepen, fietspaden en fietsstraten breder gemaakt – wat ruimte inneemt. Ook is er extra ruimte nodig voor het deelvervoer, nieuwe woningen en de maatregelen voor de klimaatcrisis en de energietransitie.

Goed met schaarse ruimte omgaan

De druk op de ruimte in de stad is enorm groot, wat betekent dat er goed met de schaarse ruimte om moet worden gesprongen. Daarom krijgen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen een stem in het gebruik van de openbare ruimte. De stadsdelen overleggen continu met de betrokkenen over de invulling van de vrijgekomen plekken.

Parkeerdruk niet toegenomen

Voor eind 2025 is het streven om ongeveer 10.000 opgeheven parkeervakken te realiseren. Daarvoor moet eerst getoetst worden of dit aantal haalbaar is qua parkeerdruk. Als de parkeerdruk te groot is, blijven de parkeerplekken. Gebleken is dat de opgeheven parkeervakken in geen enkel stadsdeel hebben gezorgd voor een duidelijk toegenomen parkeerdruk.