Utrecht krijgt regionale visie op parkeren

dinsdag 24 maart 2020
timer 3 min
Vanuit de rijk- en regiosamenwerking, inclusief IenW, RWS en NS wordt gezamenlijk een start gemaakt om een regionale visie op parkeren op te stellen. Empaction levert hiervoor expertise en zal het proces te begeleiden.

Er zijn meerdere aanleidingen om dit onderwerp op regionaal niveau op te pakken. Allereerst komt vanuit landelijke analyse naar voren dat generieke regionale maatregelen als parkeerbeleid, P+R-voorzieningen en fors investeren in alternatieve modaliteiten, hoogwaardige OV-verbindingen én goede fietsroutes, potentie hebben voor verbetering van zowel de nationale als regionale bereikbaarheid. Echter, is de verwachting ook dat flankerende maatregelen noodzakelijk zijn om een goede bereikbaarheid te garanderen. De gemeente Utrecht is op dit moment haar parkeerbeleid aan het actualiseren. De keuzes die de stad maakt in haar beleid, heeft invloed op de regio. Regionale afstemming om kansen en bedreigingen in beeld te brengen is wenselijk. Tot slot vragen parkeerterreinen als overstappunten in de regio om afstemming op het gebied van openbaar vervoer in de regio en de locaties waar de voorzieningen worden gerealiseerd. Met deze aanpak wordt deze afstemming vorm gegeven.

Stakeholders

De bevoegdheden om het parkeerbeleid vast te stellen liggen bij gemeenten. Maar de keuzes in dit beleid zijn van invloed op rijksdoelen, provinciale doelen en programmadoelen. Maar ook andere partijen hebben een rol en kennen bevoegdheden, zoals de provincie en Rijkswaterstaat met carpoolplaatsen en P+R-terreinen. Daarnaast beïnvloeden private partijen het speelveld met het aanbod van betaalde parkeerplaatsen en (gratis) parkeerplaatsen voor werknemers en bezoekers.

Afbakening

Parkeren speelt op drie geografische schaalniveaus, te weten:

  • In de stad, door actief beleid te voeren in groeikernen met parkeernormen voor nieuwe woningen en functies en door te knippen en knijpen in weginfrastructuur
  • Aan de randen van de stad, door op de juiste plekken P+R’s te ontwikkelen, bedoeld voor herkomst- en bestemmingsverkeer, zowel voor de dagelijkse forens, als voor de incidentele bezoeker
  • Verder van de stad af, op grotere afstand en dus op plekken waar je met het OV verder kunt reizen tot in het stedelijk gebied.

Aanpak

In het komende half jaar, de inventarisatiefase, worden drie pijlers opgepakt met als doel om met de regio een roadmap te definiëren om het onderwerp parkeren op regionale schaal op te pakken. Deze drie pijlers zijn:

- Draagvlak, ambitie en opgave regionale partners;
- Fundering met cijfers;
- Inventarisatie projecten met betrekking tot parkeervoorzieningen en het organiseren van natransport.

Na deze inventarisatiefase wordt de samenhang en de beoogde roadmap besproken en vervolgplannen gemaakt voor de strategische visie op parkeren. Naar verwachting vindt dat plaats in het vierde kwartaal van 2020.

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »