'We moeten knopen doorhakken hoe om te gaan met mobiliteit'

vrijdag 10 februari 2023

“We willen met parkeren bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Door slimme parkeeroplossingen ontstaat er ruimte voor groen, ruimte om te ontmoeten en ruimte om te recreëren. Daarmee een stad waar de gezondheid en het welzijn van de mens centraal staan”, stelt Stan van de Hulsbeek, manager Strategie en Marketing bij Spark. 

“Gemeenten moeten aan de slag met een mobiliteitstransitie: de co2-uitstoot moet verlaagd worden, terwijl steden veranderen en aan het groeien zijn door de forse woningbouwopgave. Parkeren is een belangrijk instrument om grip te krijgen op de inrichting en gebruik van de openbare ruimte en is één van de sturingsmiddelen om het autogebruik te beïnvloeden.” 

Uitdagingen in goede banen leiden

“De stad groeit”, aldus Van de Hulsbeek. “Dat betekent dat gemeenten keuzes moeten maken om de kwaliteit van de stad te verbeteren. Binnenstedelijke groei zorgt ervoor dat we beter moeten kijken naar de inrichting van de openbare ruimte én dat we knopen moeten doorhakken over hoe om te gaan met mobiliteit.” Spark ziet parkeerbeleid als een onmisbaar instrument om de uitdagingen die op steden afkomen in goede banen te leiden en richting te geven aan de ambities van een stad. “In de meeste coalitieakkoorden wordt ingezet op vergroening en verduurzaming”, vertelt Van de Hulsbeek. “Dat lukt alleen als je mobiliteit op een andere manier inricht. Steden zetten in op een meer sturend parkeerbeleid om daarmee de mobiliteitstransitie ook echt in gang te zetten” 

Parkeerbeleid als sturend instrument 

Een gemeentelijke omgevingsvisie is vaak de aanjager van het proces om te komen tot groenere wijken en bereikbare maar leefbare steden. Parkeren is een belangrijk onderdeel van zo’n omgevingsvisie. Hieruit volgen keuzes op het gebied van parkeren. Bijvoorbeeld door het toepassen van lagere parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen om meer ruimte te creëren voor een kwalitatieve leefomgeving en het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen als deelmobiliteit, maar ook door het inzetten van maatregelen om het aandeel geparkeerde auto’s in de straten van bestaande wijken te verminderen. 

Alternatieven op orde 

“Sturend parkeerbeleid houdt ook in dat steden meer inzetten op het uitbreiden van parkeerregulering. We verwachten dat de komende jaren parkeerregulering in steden steeds verder uitgebreid gaat worden, tot aan de randen van stad. Niet alleen om parkeerproblemen op te lossen, maar juist om meer grip te krijgen op de openbare ruimte, en de juiste parkeerdoelgroep te sturen naar de gewenste parkeerplek. Dit betekent ook dat voor sommige doelgroepen de alternatieven op orde moeten zijn. Niet alleen goed openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen en deelmobiliteit, maar ook alternatieve parkeerlocaties: aan de rand van de stad of mobiliteitshubs, geconcentreerd in een wijk. Dit vergt een investering van een gemeente: wil je de footprint van parkeren in de openbare ruimte verkleinen, dan moet je als gemeente wel de oplossingen faciliteren. Neem daarom de maatschappelijke baten mee in kosten-batenanalyse”. 

Het grotere plaatje in beeld 

“Met parkeren kun je op termijn het verschil maken. Daar horen nu al maatregelen bij die ingrijpen op het mobiliteitsprofiel van een huishouden. De baten zijn echter pas later zichtbaar in een groenere wijk of leefbare binnenstad. Betrek daarom alle stakeholders bij je plannen. Leg ze vooral uit wat het grotere plaatje is waar je als stad naar toe wilt. Een langetermijnvisie op parkeren helpt daarbij.” 

Spark zal zich ook in 2023 blijven inzetten voor gedragen, integrale parkeervisies en een vertaling daarvan naar slimme parkeeroplossingen. “Dat is een trend die ook zeker de komende jaren zich zal voortzetten. Met onze adviezen proberen we te kijken welke meerwaarde parkeren kan bieden aan een gezonde leefomgeving en aan de leefbaarheid van de stad. De auto wordt zeker niet weggepest uit de stad, maar als de auto niet voor de deur geparkeerd kan worden, dan moet het alternatief wel van hoge kwaliteit zijn”, zo besluit Van de Hulsbeek. 

Dit artikel verscheen in Trends 2023, meegezonden met de printeditie van MobiliteitsPlatform nr. 4. Meer lezen van Trends 2023? Ga naar onze digitale bibliotheek.