Aanleg van fietspaden kan wèl doorgaan

maandag 19 juni 2023

Terwijl de aanleg van autowegen tot stilstand is gekomen, kan de verbreding en aanleg van fietspaden gewoon doorgang vinden. Ecorys en Movares tonen aan dat er meestal geen negatieve effecten door stikstofdepositie optreden, ook niet bij aanleg van fietspaden nabij Natura 2000-gebieden. Dit geldt zowel in de bouwfase als daarna in de gebruiksfase. De aanleg en verbreding van fietspaden leidt netto zelfs tot een lichte daling van stikstof, omdat autokilometers vervangen worden door fietskilometers.

Emissies van stikstof bij aanleg van fietspaden zeer beperkt

Ingenieursbureau Movares en economisch adviesbureau Ecorys hebben geanalyseerd en berekend wat de effecten zijn van de aanleg en verbreding van fietsinfrastructuur. Op basis van berekeningen, uitgevoerd met het voorgeschreven stikstofmodel AERIUS, blijkt dat de aanleg van een fietspad slechts zeer beperkte emissies van stikstof veroorzaakt. Hierdoor treedt in de meeste situaties geen extra depositie op, ook als de aanleg nabij een Natura 2000-gebied met stikstofgevoelige soorten plaatsvindt. Het model berekent de effecten op de natuur over een volledig jaar. Omdat de aanleg of verbreding van een fietspad relatief snel gaat, treedt de belasting alleen gedurende korte tijd op. Gemiddeld over een jaar is de belasting daardoor laag. Het beperkte resterende effect op de depositie kan gemakkelijk weggenomen worden door de inzet van (deels) emissieloos bouwmaterieel. De conclusie is dat een vergunning voor de aanleg of verbreding van een fietspad daarom vrijwel altijd verkregen zal worden. “En dat is goed nieuws, want fietsen is gezond en duurzaam en dat moeten we volop faciliteren”, volgens Marga de Jager, CEO van de ANWB. “Bovendien is investeren in veilige fietsvoorzieningen in de stad en in het buitengebied hard nodig gezien de toename van het aantal fietsslachtoffers.

Emissievrij bouwen zorgt voor verdere reductie

Met het oog op een duurzame toekomst kan de emissie van stikstof bij aanleg van een fietspad nog verder worden verlaagd door gebruik te maken van elektrisch bouwmaterieel. Zoals elektrische kranen, shovels en een trilplaat, speciaal ontwikkeld voor de aanleg van fietspaden. In het pilotproject Hoogwaardige fietsroute Hugo de Grootstraat / Valckenierstraat in Arnhem is dit elektrische materieel succesvol ingezet. De reductie van stikstof (NOx) op de bouwplaats was 96%. Bijkomend voordeel is 99% reductie van CO2 en 80% - 90% reductie van fijnstof. “Emissievrij bouwen is de toekomst. Overheden moeten dit stimuleren, faciliteren en uiteindelijk voorschrijven.” zegt Peter Meij, voorzitter van de Tour de Force, het platform van allerlei organisaties die zich inzetten voor een sterk fietsbeleid in Nederland.

Aanleg fietspaden levert zelfs lichte daling stikstof op

Door aanleg en verbreding van fietspaden zullen meer mensen gebruik maken van de fiets, waaronder ook autogebruikers. De stikstofuitstoot neemt dan zelfs licht af. Kijken we breder dan de stikstofproblematiek, dan levert een toename van het fietsgebruik nog veel meer baten op voor onder andere klimaat, leefomgeving, gezondheid en bereikbaarheid. “Reden temeer om door te pakken met de aanleg en verbreding van fietspaden. Het zijn projecten waar de bouwsector relatief snel mee aan de slag kan, nu andere projecten moeilijker een vergunning krijgen. Dus goed nieuws ook voor het behoud van werkgelegenheid in deze sector”, aldus Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond.

Lees hier de essay van Movares en Ecorys.

bron: Shutterstock