Veelbelovend onderzoek en concrete handvatten rond inzet deelmobiliteit en hubs

dinsdag 20 juli 2021

Hoe verleid je mensen om afscheid te nemen van hun auto? In hoeverre kan deelmobiliteit daarin een rol spelen? En hoe zet je parkeerinstrumenten in om op deelmobiliteit te sturen en het gewenste gebruik van mobiliteitshubs te stimuleren? Het zijn vraagstukken waarvan kennisinstituut CROW het fijne wilde weten. Tot tweemaal toe in korte tijd werd dan ook de hulp van adviesbureau Empaction ingeschakeld. Het resultaat? Een nieuwe leidraad over parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs, met een model voor een goede hub-opbouw.

Door Paul van Loon en Marco de Jong, Empaction

In de komende 10 jaar moeten in Nederland bijna 1 miljoen woningen worden bijgebouwd, vooral in stedelijk gebied. Maar ruimte is schaars. Autogebruik en -bezit aanpakken is één van de manieren om met schaarse ruimte om te gaan. In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven zocht Empaction dan ook naar manieren om autobezitters tot andere opties te verleiden. De onderzoeksuitkomsten geven voldoende handvatten om omstandigheden te creëren waaronder er structureel minder parkeerplaatsen bij woningen nodig zijn.

Voor dit CROW-onderzoek vroegen we een representatieve groep van 2.500 respondenten denkbeeldig naar een binnenstedelijke omgeving te verhuizen en na te denken over de vraag onder welke omstandigheden zij geen eigen auto zouden meebrengen. Wat blijkt: de nabijheid van openbaar vervoer, de betaalbaarheid van deelmobiliteit en de loopafstand naar een deelauto waren de 3 meest bepalende kenmerken voor het wegdoen of niet aanschaffen van een eigen auto. En ook de aanwezigheid van een hoogwaardig fietsnetwerk heeft een duidelijk positief effect.

Een ander bruikbaar inzicht: onder ‘optimale’ omstandigheden blijkt 70 procent van de respondenten bereid om bij een verhuizing naar een binnenstedelijke omgeving geen eigen auto mee te brengen. Zijn de alternatieven en deelmobiliteit minder goed geregeld, dan daalt dat percentage redelijk snel tot net boven de 10 procent. Data waar beleidsmedewerkers van gemeenten echt iets mee kunnen.

Datzelfde geldt voor de resultaten van het onderzoek dat we in samenwerking met Royal HaskoningDHV voor CROW uitvoerden. Het was een zoektocht naar manieren om met de inzet van parkeerinstrumenten reizigers tot deelmobiliteit te verleiden en het gebruik van hubs te bevorderen. Uitgebreid literatuuronderzoek en workshops met stakeholders vol informatie over hun bevindingen waren onderdeel van het onderzoek.

Alle opgedane kennis verwerkten we in een nieuw model, dat een belangrijk onderdeel van de ‘Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs’ geworden is. In het document staat niet de locatie, maar de opgave centraal. Er is aandacht voor sturingselementen voor het gebruik van hubs. Het belang van een gebiedsregisseur wordt aangestipt. En er is aandacht voor de financiële uitdaging die bij de inzet van hubs komt kijken. Net als bij het onderzoek met de 2.500 respondenten blijken ook in dit geval de hoe en waar van deelmobiliteit doorslaggevend te zijn voor het succes van een mobiliteitshub of knooppunt.

De ‘Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs’ is gratis te downloaden via de online bibliotheek Verkeer en Vervoer van CROW.

-